Trí Tuệ Nhân Tạo (AI)

Thông báo

Tài liệu

Điểm kiểm tra

Lịch học

Tuần Chuẩn bị Bài giảng Đọc thêm Bài tập (Ôn tập)
1 Chương 1: Tổng quan về trí tuệ nhân tạo Giới thiệu về trí tuệ nhân tạo
Lịch sử của trí tuệ nhân tạo
Các khái niệm
Câu hỏi lý thuyết
Câu hỏi lý thuyết
2 Chương 2: Các phương pháp giải bài toán Bài toán tìm kiếm
4 Chương 4: Tri thức không chắc chắn và lập luận Lập luận không chắc chắn
5 Chương 5: Học máy Học máy
Bài tập model giám sát